วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559

unit 1

แบบทดสอบก่อนเรียน


Present Simple Tense มีโครงสร้างประโยคที่ง่ายที่สุดแล้วครับ เพียงแต่ต้องระวังการเติม s หรือ es ท้ายกริยาเท่านั้นเอง โดยมีวิธีจำง่าย   
  • ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ – เติม s หรือ es ท้ายคำกริยา
  • ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ – ไม่ต้องเติมอะไรท้ายคำกริยา
เราจะใช้ Present Simple Tense เพื่อพูดถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันในลักษณะต่อไปนี

1. ใช้พูดถึงความจริงในชีวิตประจำวัน หรือความจริงตามธรรมชาติ
Examples
I live in Chiang Mai
ฉันอาศัยอยู่ในเชียงใหม่

Cats hate mice.
แมวเกลียดหนู

The Earth revolves around the Sun.
โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์

2. ใช้พูดถึงนิสัย และการกระทำที่เป็นกิจวัตรประจำวัน
โดยเหตุการณ์ หรือการกระทำที่เป็นประจำ มักจะมีคำวิเศษณ์แสดงความถี่ (Adverbs of Frequency) พ่วงเข้ามาด้วย มาดูตารางของ Adverbs of Frequency ที่เราเห็นได้บ่อยๆกันเลยครับ
Adverbs of FrequencyคำแปลAdverbs of Frequencyคำแปล
alwaysเป็นประจำ สม่ำเสมอneverไม่เคย
habituallyทำประจำจนเป็นนิสัยhardlyแทบจะไม่เคย
oftenบ่อยๆrarelyแทบจะไม่เคย
frequentlyบ่อยๆscarcelyแทบจะไม่เคย
sometimesบางครั้งbarelyแทบจะไม่เคย
naturallyโดยปกติแล้วseldomนานๆครั้ง
usuallyโดยปกติinfrequentlyนานๆครั้ง
นอกจากคำเหล่านี้แล้ว เรายังสามารถผสมคำเพื่อแสดงถึงความถี่ได้ เช่น every week, once a day, twice a month เป็นต้น
Examples
He usually gets up late on Sunday.
ปกติแล้วเขามักจะตื่นสายในวันอาทิตย์

She hardly ever hands in her homework on time.
เธอแทบจะไม่เคยส่งการบ้านตรงเวลาเลย

Jane always eats bread every morning.
เจนกินขนมปังเป็นประจำทุกเช้า

3ความชอบ หรือเมื่อแสดงความคิดเห็น. ใช้พูดถึงความ
Examples
Tom likes to drink alcohol.ทอมชอบดื่มเหล้า
I think that’s a good idea.
ฉันว่ามันเป็นความคิดที่ดีนะ

4. ใช้พูดถึงตารางเวลา
Examples
The gym opens at 7 a.m. and closes at 9 p.m.
ฟิตเนสเปิดตอน 7 โมงเช้า และปิดตอน 3 ท่ม

The BTS sky train arrives at the station every 5 minutes.
รถไฟฟ้า BTS จะมาถึงสถานีทุกๆ 5 นาที
5. ใช้พูดถึงความสามารถ
Examples
He plays the guitar very well.เขาเล่นกีตาร์เก่งมาก
Koon speaks English as well as she speaks her own language.
จงเลือกคำกริยาให้สอดคล้องคำประธานในประโยค Present Simple Tense ต่อไปนี้
1. She __________ to school every day. walk walks walkes 2. They __________ like deer. likes like liked 3. We don’t ___________ snake. like likes liked 4. My father _________ in the farm every day. work works worked 5. My mother always ________ in the morning. get up got up gets up 6. She __________ English book everyday. reads readed read 7. We __________ every morning. run runs running 8. It always__________ under the tree. sleep sleeping sleeps 9. I and my sister __________ T.V. every night. watches watchs watch
10. Sara and Dara __________ a song everyday week. sing sings
singing
เฉลยข้อสอบ - Present Simple Tense Set2

Present Simple SET 2
 Choose the best answer.
1. The boys always ____.
          a) fights
          b) fight
          c) fightes
          d) are fighthing
2. Weena ____ a song on a school  contest.
          a) are singes
          b) sing
          c)  sings
          d) is singing
3. My younger brother____ with his car.
          a) plays
          b) playes
          c) play
          d) is playing

4. The telephone ____ once the day.
          a) ringes
          b) ring
          c)  rings
          d) is ringing
5. My mum ____ a fairy tale to her daughter.
          a) tell
          b) tells
          c)  telles
          d) is telling
  
6. My brother is never ___ a speech contest.
          a) wins
          b) win
          c)  wines
          d) won

7. John ____ her books in the bag.
          a) puts
          b) putes
          c) put
          d) is putting

8. I often ____ a cold.
          a) catch
          b) catches
          c)  catchs
          d) is catching
9. Anna ____ very fast.
          a) runs
          b) runes
          c) run
          d) is running

10. The girls ____ herself in the mirror.
          a) looks
          b) look
          c) looked
          d) is looking
11. I ____ happy.
          a) am
          b) is
          c) are
          d) was
 12. We ________ in Music lessons.
          a) play football
          bplay volleyball
          c) play a guitar
          d) play a game